7 فکر بکر برای کسب و کار شما

دوره ویژه کاربردی-مهارتی با رویکرد مربیگری (کوچینگ)

 

• هفتگانه های بنیادین کسب و کارهای سودآور و پایدار

• تاثیر چشم انداز سازمانی بر کسب و کار شما

• طراحی استراتژی کسب و کار در بحران اقتصادی

• نقش طراحی سیستم در مسیر موفقیت کسب و کار

• ارزش ساختار سازمانی در گذر موفق از بحران های اقتصادی

• نقش پرسنل در موفقیت کسب و کار و عبور از بحران اقتصادی

• سبک های مدیریت موفق سازمانی در شرایط خاص

 

سخنران:مهندس نیما کیمیایی