پازل پایداری کسب و کار

• نقش هوش کسب و کار(BI) در شرایط جدید اقتصادی

• فرصت های و تهدیدهای بازارهای مالی در اقتصاد 98

• راهکارهای صادرات به بازارهای هدف جدید در شرایط سال 98

 

سخنرانان:

آقای دکتر حامد یزدی

آقای دکتر مهدی کنعانی