کارگاه سود آورترین سبد سرمایه گذاری شخصی و شرکتی

به تفکیک مبالغ مختلف و سه سطح ریسک پذیری

 

محور های اصلی:

بخش اول: سودآورترین سبد سرمایه گذاری شخصی (90 دقیقه)

• بررسی سطح ریسک و سود بازارهای مختلف در ایران

• سبد مناسب سرمایه های تا 500 میلیون تومان

• سبد مناسب سرمایه های تا 1 میلیارد تومان

• سبد مناسب سرمایه های تا 10 میلیارد تومان

• سبد مناسب سرمایه های بالاتر از 10 میلیارد تومان

کار عملی: تست شخصیت شناسی ریسک پذیری اقتصادی و تحلیل نتایج آن (15 دقیقه)

جمع بندی سبد شخصی: چه ترکیبی مناسب من است؟ (15 دقیقه)

 

بخش دوم: سبد سرمایه گذاری شرکتی (40 دقیقه)

• تقسیم بندی 4 گانه فعالیتهای مختلف در شرایط رشد نرخ ارز

• تعیین سهم مناسب فعالیتها در سبد سرمایه گذاری شرکتها

جمع بندی و پرسش و پاسخ کاربردی (60 دقیقه)

 

استاد و مدرس کارگاه: دکتر مهدی کنعانی