تکنیک های حرفه ای مذاکره بازاریابی و فروش حضوری

دوره کاربردی_مهارتی با رویکرد مربیگری (کوچینگ)

 

سرفصل های دوره:

•  رفتارهای حرفه ای در زمان انجام مذاکره

• مدیریت حرفه ای مذاکره

• شناخت صحیحی از انواع نقش ها در مذاکره

• شناخت باید ها و نباید های مهم در جلسه مذاکره

• شناخت تکنیک های حرفه ای موفقیت در مذاکره و فروش حضوری:

√ تکنیک جنازه، تکنیک طوطی، تکنیک آدم خوب-آدم بد، تکنیک کالباسی

 

هدف برگزاری:

عامل حیاتی برای ماندگاری هر کسب و کار،ارتباط مناسب حضوری،مذاکره اثربخش و فروش موفق آن کسب و کار است. در عصر رقابتی امروز،فروش یک مقوله تخصصی است که کارمندان با آموزش تکنیک های حرفه ای در کنار تجربیات ارزشمند می توانند در آن موفق باشند.

رویکرد کوچینگ،فضایی فراهم می آوردکه در آن،شما در تعامل با مربی و در فضایی کارگاهی آموخته های خود را اجرا کنید.

 

زمان برگزاری دوره:

98/06/12

از ساعت 16 الی 19

 

سرمایه گذاری حضور در دوره:

147000 تومان