مشاغل خانگی _ آموزش

• تعیین فرصت های شغلی

• چگونگی اخذ مجوز های مورد نیاز

• راهکارهای شروع کار، تبلیغات و معرفی خود

• شیوه های کسب موفقیت در ابتدای کار و مراحل اولیه