مشاغل خانگی _ چیپس میوه

• تعریف و یافتن فرصت های کاری در جامعه و بازار

• روش های تامین محصول اولیه از تامین کنندگان

• تعیین و تخمین هزینه و سرمایه اولیه

• تعیین ابزار و تجهیزات مورد نیاز برای تولید

• یافتن بازار فروش و عرضه محصول تولید شده