مشاغل خانگی_ترشیجات

• شرایط لازم برای شروع و راه اندازی این کسب و کار در منزل

• تخمین سرمایه اولیه برای شروع راه اندازی این کسب و کار در منزل

• مجوزهای مورد نیاز و تسهیلات برای شروع کار