مشاغل خانگی_خیاطی

• روش های کسب درآمد از طریق خیاطی

• سرمایه اولیه برای شروع کار به صورت فردی و در سطح محدود

• سرمایه اولیه مورد نیاز برای شروع کار به شکل کارگاه خیاطی

• روش های تامین سرمایه مورد نیاز