مشاغل خانگی_شیرینی پزی

• تعیین پتانسیل و توان مثبت برای یک کسب کار خانگی

• معرفی مشتریان، بازار هدف و واسطه فروش محصولات

• برآورد سرمایه اولیه برای شروع کار با حجم خانگی و صنعتی

• تعیین ابزار و لوازم مورد نیاز برای شروع کار