عامل حیاتی برای ماندگاری هر کسب و کار، ارتباط مناسب با مشتریان، تامین کنندگان و همکاران می باشد. عامل مهم ایجاد ارتباط مناسب، اصول حرفه ای مذاکره و تعامل با این افراد است.

در این دوره با اصول و تکنیک های حرفه ای مذاکره موفق، آشنا خواهید شد.

رویکرد کوچینگ، فضایی فراهم می آورد که در آن، شما در تعامل با مربی و در فضایی کارگاهی آموخته های خود را اجرا کنید.

فای PDFاصول و فنون مذاکره حرفه ای