مدیریت کسب و کار

هر سازمانی صرف نظر از اینکه در چه دسته بندی جای می گیرد نیاز به فردی دارد تا آن را در جهت دستیابی به اهدافش، اداره و هدایت نماید؛ چنین فردی را مدیر می نامند که در سازمان وظیفه مدیریت سازمان را بر عهده دارد. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که مدیریت چیست؟ مدیر باید دارای چه ویژگی هایی باشد؟ و …، که در این بخش به چنین سوالاتی پاسخ داده می شود. ادامه مطلب