مشاغل خانگی _ آموزش

• تعیین فرصت های شغلی

• چگونگی اخذ مجوز های مورد نیاز

• راهکارهای شروع کار، تبلیغات و معرفی خود

• شیوه های کسب موفقیت در ابتدای کار و مراحل اولیه ادامه مطلب

مشاغل خانگی _ چیپس میوه

• تعریف و یافتن فرصت های کاری در جامعه و بازار

• روش های تامین محصول اولیه از تامین کنندگان

• تعیین و تخمین هزینه و سرمایه اولیه

• تعیین ابزار و تجهیزات مورد نیاز برای تولید

• یافتن بازار فروش و عرضه محصول تولید شده ادامه مطلب

مشاغل خانگی_خیاطی

• روش های کسب درآمد از طریق خیاطی

• سرمایه اولیه برای شروع کار به صورت فردی و در سطح محدود

• سرمایه اولیه مورد نیاز برای شروع کار به شکل کارگاه خیاطی

• روش های تامین سرمایه مورد نیاز ادامه مطلب