مشاغل خانگی _ آموزش

• تعیین فرصت های شغلی

• چگونگی اخذ مجوز های مورد نیاز

• راهکارهای شروع کار، تبلیغات و معرفی خود

• شیوه های کسب موفقیت در ابتدای کار و مراحل اولیه ادامه مطلب

مشاغل خانگی _ چیپس میوه

• تعریف و یافتن فرصت های کاری در جامعه و بازار

• روش های تامین محصول اولیه از تامین کنندگان

• تعیین و تخمین هزینه و سرمایه اولیه

• تعیین ابزار و تجهیزات مورد نیاز برای تولید

• یافتن بازار فروش و عرضه محصول تولید شده ادامه مطلب

مشاغل خانگی_خیاطی

• روش های کسب درآمد از طریق خیاطی

• سرمایه اولیه برای شروع کار به صورت فردی و در سطح محدود

• سرمایه اولیه مورد نیاز برای شروع کار به شکل کارگاه خیاطی

• روش های تامین سرمایه مورد نیاز ادامه مطلب

مشاغل خانگی_ترشیجات

• شرایط لازم برای شروع و راه اندازی این کسب و کار در منزل

• تخمین سرمایه اولیه برای شروع راه اندازی این کسب و کار در منزل

• مجوزهای مورد نیاز و تسهیلات برای شروع کار ادامه مطلب

مشاغل خانگی_شیرینی پزی

• تعیین پتانسیل و توان مثبت برای یک کسب کار خانگی

• معرفی مشتریان، بازار هدف و واسطه فروش محصولات

• برآورد سرمایه اولیه برای شروع کار با حجم خانگی و صنعتی

• تعیین ابزار و لوازم مورد نیاز برای شروع کار ادامه مطلب

مشاغل خانگی_گلسازی

  • روند اخذ مجوزهای لازم برای راه اندازی کارگاه درمنزل
  • برآورد سرمایه مورد نیاز برای شروع کار
  • ارائه راهکار برای تولید محصولات مناسب و پرورش خلاقیت

ادامه مطلب