نوشته‌ها

اصول بازاریابی و فروش

 

 

هدف برگزاری:

ما اعتقاد داریم که شریان حیات هر کسب و کار، بخش بازاریابی و فروش آن است. اگر این بخش به خوبی فعالیت نماید، ادامه حیات کسب و کار هر زمینه ای اعم از تولید و یا ارایه خدمات میسر می گردد. از این رو، در این دوره تلاش می کنیم تا به بهترین نحو، اصول بازاریابی و فروش را به طور علمی و تجربی در بازارهای مختلف به مدیران آموزش دهیم.

هدف اصلی این دوره آشنایی مدیران و کارشناسان فروش با اصول علم بازاریابی و فروش و نحوه کاربرد آن ها در صنایع مختلف برای دستیابی به موفقیت است.

 

سرفصل ها:

 • شناخت تفاوت بین بازاریابی و فروش
 • اصول بازاریابی حرفه ای
 • نکات مهم در شناخت بازار هدف
 • آشنایی با چرخه فروش
 • برنامه ریزی و مهندسی فروش
 • شناخت سبک های فروش
 • روانشناسی فروش

 

ساخت سیستم بازاریابی و فروش حرفه ای

 

 

 

 

هدف برگزاری:

بازاریابی و فروش قطعا عامل اصلی حیات هر کسب و کاری است. بسیاری از کسب و کارها، بازاریابی و فروششان وابسته به فرد است و در نتیجه اگر یک روز مدیر فروش یا کارمند فروششان، از آن ها جدا شود، یا اگر به دلیل مسافرت یا بیماری یا … آن فرد حضور نداشته باشد، فروش آن مجموعه با مشکل مواجه خواهد شد.

برای قدرتمند شدن بخش بازاریابی و فروش کسب و کارها و جلوگیری از این خسارات، به مدیران محترم و کارآفرینان عزیز توصیه می نماییم که حتما حتما حتما در بخش بازاریابی و فروش کسب و کار سیستم سازی انجام دهند.

رویکرد کوچینگ در این دوره، فضایی فراهم می آورد که در آن، فراگیران در تعامل با مربی و در فضایی کارگاهی آموخته های خود را بازآموزی و  اجرا کنند.

هدف اصلی این دوره؛ توانمندسازی مدیران برای سیستم سازی در بخش بازاریابی و فروش است. نتیجه این کار، افزایش فروش، کاهش هزینه های بازاریابی و افزایش سود کسب و کار است.

 

سرفصل ها:

 • شناخت مفهوم سیستم و دیدگاه سیستمی
 • آشنایی با اصول سیستم بازاریابی و فروش حرفه ای
 • راهکارهای شناخت بازار هدف
 • شناخت اصول برنامه ریزی بازاریابی و فروش
 • نکات مهم در زمان اجرای برنامه های بازاریابی و فروش
 • معیارهای بنیادین کنترل برنامه های بازاریابی و فروش