دیپلماسی مذاکره

 

 

هدف برگزاری:

یکی از مهم ترین نیازهای هر فردی در کسب و کار، داشتن مهارت های مذاکره با مشتریان است. دوره “دیپلماسی مذاکره” یک دوره بلند مدت برای یادگیری و تمرین مهارت های مذاکره تجاری است. این دوره در بازه زمانی دو ماه به صورت یک جلسه در هر هفته و در مجموع به مدت 32 ساعت برگزار می شود. به علاوه به مدت 62 روز، تیم پشتیبانی، وظیفه کوچینگ فراگیران را هم به عهده دارند و این فرآیند به فراگیران کمک می نماید تا آموخته هایشان را به طور روزانه مرور کنند و اثربخشی یادگیریشان بیشتر شود. رویکرد کوچینگ، فضایی فراهم می آورد که در آن، فراگیران در تعامل با مربی و در فضایی کارگاهی آموخته های خود را بازآموزی و  اجرا کنند.

هدف اصلی دوره “دیپلماسی مذاکره”، پرورش مذاکره کنندگانی است که مهارت های علمی و تجربی برای حضور در جلسات مذاکره تجاری و کسب نتایج درخشان را دارند. در این راستا، مهارت هایی که مذاکره کنندگان حرفه ای در زمان پیش از مذاکره، در زمان انجام مذاکره و بعد از مذاکره باید داشته باشند و بکار بگیرند را به صورت کارگاهی آموزش می دهیم و افراد حاضر در دوره در قالب مذاکره های مختلف آن ها را تمرین می نمایند.

این نحوه و سبک خاص برگزاری دوره “دیپلماسی مذاکره” برای حاضرین در دوره این فرصت را فراهم می آورد که از تکنیک های آموزش داده شده در مذاکرات تجاری واقعی خودشان استفاده نمایند و در صورت مواجهه با مسئله ای در آن ها، در جلسات بعدی این مسائل را با مربی خود مطرح نمایند تا راهکارهای مناسب برای رفع آن ها را فرا گیرند.

 

سرفصل جلسات:

جلسه اول:

شناخت دیپلماسی مذاکره، فرآیند مذاکره حرفه ای، الگوهای رفتار حرفه ای در فرایند مذاکره، انواع مذاکره

جلسه دوم:

آموزش و تمرین گروهی، 16 تکنیک بنیادین مذاکره

جلسه سوم:

تکنیک های شناسایی ورودی مذاکره حرفه ای، عوامل تاثیرگذار بر مذاکره، آشنایی با استراتژی های مذاکره

جلسه چهارم:

آموزش و تمرین گروهی، 16 تکنیک بنیادین مذاکره

جلسه پنجم:

مدیریت حرفه ای جلسات مذاکره تجاری، انواع نقش ها در مذاکره، شناخت زبان بدن حرفه ای در مذاکره تجاری

جلسه ششم:

آموزش و تمرین گروهی، 16 تکنیک حرفه ای مذاکره

جلسه هفتم:

بایدها و نبایدهای مهم در جلسات مذاکره حضوری تجاری، اصول اتمام حرفه ای جلسات مذاکره تجاری

جلسه هشتم:

آموزش و تمرین گروهی، 16 تکنیک حرفه ای مذاکره