اصول مذاکرات تجاری

 

هدف برگزاری:

مذاکره از مهم ترین نیازهای هر فردی در کسب و کار است. در این دوره، مهم ترین اصول یک مذاکره حرفه ای تجاری و تکنیک های بنیادین مذاکرات تجاری آموزش داده می شود.

هدف اصلی این دوره این است که به شما کمک نماید تا با درک شرایط و زمان های مذاکره بتوانید، نتایج عالی در مذاکرات تجاری به دست آورید.

 

سرفصل های دوره:

شناخت فرآیند مذاکره حرفه ای تجاری

شناخت انواع مذاکره

اصول حرفه ای در زمان پیش از مذاکره

شناخت تکنیک های حرفه ای مذاکره تجاری

اصول حرفه ای در زمان انجام مذاکره

شناخت راهکارهای متقاعدسازی در مذاکرات تجاری

اصول حرفه ای در زمان بعد از انجام مذاکره