طراحی و پیاده سازی سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان

معرفی سامانه جامع ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان

همچنانکه مستحضر هستید طی سالهاي اخير به نقش ارزيابی عملكرد کارکنان سازمان توجه زيادي معطوف شده است. به عقيده صاحب نظران ، يك سيستم اثربخش ارزيابی مي‌‌تواند انبوهي از مزيت‌ها را براي سازمان‌ها و كاركنان آنها به ارمغان بیاورد. منظور از ارزيابی عملكرد  فرآیندی است که بوسیله آن کارکنان در فواصل معین و به صورت رسمی،مورد ارزشیابی قرار می‌گیرند. شناخت کارکنان برتر و اعطای پاداش به آنها از این طریق،ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد آنان ،آموزش و توانمند سازی هدفمندکارکنان،از جمله علل اصلی فرایند ارزيابی عملكرد کارکنان سازمان است.

با استفاده از سامانه جامع ارزيابی عملكرد کارکنان سازمان شما می توانيد به اهداف زیر برسید:

  • ارزشیابی و حصول اطمینان از تحقق اهداف و برنامه های عملياتی دستگاههای اجرایی در طول یک دوره
  • ارزشیابی و قضاوت در خصوص سطح عملکرد اختصاصی و عمومی مديران و کارمندان
  • شناخت نقاط قوت وضعف کارکنان و فراهم اوردن زمینه های مختلف ارتقاء سطح عملکرد
  • اطلاع از نتایج و بازخورد عملکرد در سطح دستگاه‌های زير مجموعه از دیدگاه وجایگاه نظارتی سازمان های بالادستی