داشبوردهای مدیریتی ابزارهایی هستند که به مدیران کمک می نمایند تا بتوانند با یک نگاه متوجه وضعیت کسب و کار خود شوند.
در این ابزار بر اساس معیارهای اساسی مورد نظر مدیران می توان امکاناتی را فراهم نمود که با تحلیل‌های درست مدیریتی به آنها جهت تصمیم گیری های بهتر کمک نمایند
این ابزار می تواند شرایط فعلی کسب و کار شما را‌ با زمان های مشابه در زمان های قبل مقایسه نموده و با تحلیل های آن به شما در تصمیم گیری های بهتر کمک نماید