وظایف مدیران در کار و کسب

 

مدیران موفق، افرادی هستند که علم و هنر استفاده بهینه از منابع محتلف کسب و کار را دارند در جهت رسیدن به اهداف کار و کسب از آن استفاده می نمایند. هر مدیری با توجه به جایگاهش در بیزینس، باید فعالیت های مختلفی را انجام دهد. اما پنج وظیفه اصلی وجود دارد که مدیران در هر جایگاه و سمت سازمانی باید آن ها انجام دهند. این وظایف عبارت اند از:

  1. برنامه ریزی
  2. سازمان دهی
  3. استفاده بهینه از منابع
  4. هماهنگی
  5. کنترل

برنامه ریزی

در واقع مهم ترین وظیفه مدیران در بیزینس ها، برنامه ریزی است. در تعریف برنامه ریزی می توان بیان نمود که برنامه ریزی به معنای تفکر منظم درباره آینده است. در واقع برنامه ریزی به معنای تعیین اهداف و پیش بینی راه های دستیابی به آن اهداف در آینده است.

سازمان دهی

برای اجرایی نمودن برنامه ها در بیزینس، نیاز است که افراد مختلف در جایگاه های صحیح قرار گیرند و با همکاری و هماهنگی با هم بتوانند کارهای متنوعی را انجام دهند تا اهداف پیش بینی شده، تحقق یابند. این تعریف ساده ای از سازمان دهی بود. به عبارت دیگر، سازماندهی به معنای انجام مجموعه اقداماتی است که منجر به شکل گیری ساختار سازمانی برای بیزنس ها می شود.

استفاده بهینه از منابع

پس از برنامه ریزی و ساختاردهی مناسب به اجزای مختلف بیزینس، برای دستیابی به اهداف و اجرایی نمودن برنامه ها، نیاز به استفاده از منابع مختلف در کار و کسب داریم. بسیاری از کسب و کارها به دلیل اتلاف منابع یا استفاده نادرست از منابع برای انجام فعالیت ها، دچار مشکلات متعددی می گردند. یک مدیر موفق، دارای بینش وسیع، کل نگر و چندجانبه برای استفاده بهینه از منابع است.

هماهنگی

فرآیندی است که طی آن همه افراد و منابع سازمانی به طور منسجم برای دستیابی به نتایج پیش بینی شده، با هم فعالیت می نمایند. به سخنی دیگر، مجموعه اقداماتی است که اجزای یک کل منسجم انجام می دهند تا به هدف مشترک دست یابند.

کنترل

یکی از مهم ترین وظایف مدیران در بیزینس ها، کنترل می باشد. در تعریف کنترل می توان این گونه بیان داشت که مجموعه اقدامات نظارتی که دست آوردهای افراد و واحدهای مختلف در بیزینس را با اهداف پیش بینی شده مقایسه می نماید. در صورتی که انحرافی بین دست آوردها و پیش بینی ها نباشد، بیزینس به اهداف خود رسیده است اما در صورت وجود اختلاف، لازم است که دلایل ایجاد انحرافات و خطاها در عمل، پیدا شود و برنامه های اصلاحی برای رفع آن ها تدوین گردد.

اگر در بیزینس این پنج وظیفه را به درستی انجام دهید، می توانید به موفقیت های پایدار دست یابید.

سپید حامی پیشرو، حامی موفقیت های پایدار بیزنیس شما است.

با سپید حامی پیشرو، در کسب و کارتان پیشرو باشید.