خطای کلیشه ای در مدیریت کار و کسب و مذاکره

یکی از خطاهای رایج در انجام مذاکره یا ایجاد برقراری ارتباط با دیگران خطایی موسوم به خطای کلیشه‌ای است.
این خطا بیان می دارد که ممکن است با دانستن شغل یا دیدن نوع پوشش یک فرد یا هر نشانه دیگری، او را در یک طبقه بندی از پیش تعیین شده در ذهنمان قرار دهیم و همه رفتارهای او را به آن طبقه نسبت دهیم.

این می تواند در رفتار و ایجاد ارتباط با آن فرد خطرناک باشد.

به عنوان مثال اگر شما فردی را با لباس کارگری ببینید، ممکن است این در ذهن شما ایجاد شود او یک کارگر است. حال اگر تصور شما از طبقه کارگر این باشد که افرادی با وضعیت مالی ضعیف هستند یا شرایط سخت کاری را تجربه می نمایند، در نوع رفتار شما با آن فرد می تواند نوعی سوگیری یا اشتباه ایجاد کند.

در یک مثال دیگر ممکن است شما یک فرد را با لباس مرتب و کت و شلوار با برند خاص ببینید و این در ذهن شما تداعی گردد که این فرد یک فرد با وضعیت مالی خوب است و این می‌تواند در نوع رفتار شما تاثیر بگذارد. اغلب این خطا منجر به ایجاد رفتارهای اشتباه در برابر افراد می گردد و این همان خطایی است که کلاهبرداران از آن بسیار سوء استفاده می نمایند بنابراین باید تلاش و این که در زمان رویارویی با افراد نسبت به آنها پیش قضاوت نداشته باشیم و تلاش نمایید تا افراد را بر اساس رفتار ها و واقعیت های مستند آنها بشناسیم و با آنها رفتار نماییم و یا در برابر رفتارهای آنها عکس العمل نشان دهیم.